Důležité upozornění!!!!!!Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. (2) písm. c) a § 106 odst. (1) a § 115a odst. (1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 správního řádu zakazuje s platností do odvolání podle ustanovení § 109 odst. (1) vodního zákona a v souladu s ustanovením § 115a vodního zákona ve veřejném zájmu odběr povrchových vod ze všech vodních toků a nádrží na celém území obce s rozšířenou působností Šlapanice. Toto opatření je závazné pro všechny odběratele, kteří mají platné povolení k odběru povrchových vod ode dne vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Šlapanice až do odvolání.