Sociálně-právní ochrana dětí (SPOD)

Obecní úřad Rebešovice nemá zaměstnance, v jehož pracovní náplni je výkon sociálně-právní ochrany. Zajišťuje jej (za výkon odpovídá) starosta obce Stanislav Němec a to v úředních dnech, tj. pondělí a středa od 7:00 do 11:30 a od 12:00 do 17:30 hod. na OÚ v Rebešovicích. Jedná se o bezbariérový prostor, který umožňuje vjezd osoby na invalidním vozíku i rodičů s dětmi v kočárku.

Starosta obce je v kontaktu s orgánem sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností Šlapanice, kde je výkon agendy zajištěn každý den v provozní době úřadu
a mimo pracovní dobu systémem dosažitelnosti.

 

Podle ustanovení § 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje obecní úřad jako orgán sociálně-právní ochrany:

  • ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu
  • ochranu jeho oprávněných zájmů a jmění
  • činí úkony směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.

 

Obecnímu úřadu vyplývají povinnosti vztahující se k péči o rodinu a děti s trvalým pobytem
v územní působnosti úřadu jako správního orgánu, stejně jako povinnost zajistit neodkladnou pomoc dítěti, které se na území obce ocitne bez péče přiměřené jeho věku a trvalý pobyt
v obci nemá.

 

Orgány sociálně-právní ochrany dětí:

  • krajské úřady
  • obecní úřady obcí s rozšířenou působností
  • obecní úřady
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
  • Úřad práce ČR a jeho krajské pobočky

 

 

Stížnost na činnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „SPOD“), obecnímu úřadu může podat každý občan, v případě, že se cítí poškozen na právech či právem chráněných zájmech svých či dítěte opatřením nebo jednáním orgánu SPOD.

Stížnost lze podat písemně i ústně.

Stížnost je povinen přijmout každý zaměstnanec úřadu.

Je-li klientem (oznamovatelem) nezletilé dítě, je nutné poučit jej s přihlédnutím k jeho rozumovým schopnostem a s pravidly dále seznámit i jeho zákonného zástupce.