Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu na území české republiky se budou konat v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličské průkazy: Od vyhlášení voleb (17.01.2019) může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz. Vydávat voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 9. května 2019

Volič může požádat  o voličský průkaz osobně u obecního úřadu podle místa trvalého pobytu, nejpozději do středy 22. května 2019 do 16.00 hodin žádost. V listinné podobě lze podat žádost opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schrány (datová schránka musí být fyzické osoby - voliče), a to nejpozději do 17. května 2019 do 16.00 hodin.

Voličský průkaz lze zaslat na uvedenou adresu (doporučeně do vlastních rukou výhradně adresáta), nebo může průkaz převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu.

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

Volba do přenosné hlasovací schránky: Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete zasílat na e-mail: obec@obecrebesovice.cz nebo na tel.: 547 230 376.

Způsob hlasování: Po obdržení úřední obálky vstoupí volič s hlasovacím lístkem do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Volič může vložit maximálně jeden hlasovací lístek, na kterém může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit přednostní hlasy. K jiným úpravám se nepřihlíží.

informace-pro-obcany-ceske-republiky-o-podminkach-hlasovani-ve-volbach-do-evropskeho-parlamentu-na-uzemi-ceske-republiky.aspx

-informace-pro-obcany-ceske-republiky-zijici-v-zahranici-o-podminkach-hlasovani-ve-volbach-do-evropskeho-parlamentu.aspx

informace-pro-obcany-jinych-clenskych-statu-eu-o-podminkach-hlasovani-ve-volbach-do-evropskeho-parlamentu-na-uzemi-ceske-republiky.aspx

         

                 Volby do zastupitelstev obcí 5. a 6. října 2018

konání voleb.docx 

volby - stanovení min. počtu členů, okrsek, zapisovatelka.pdf

volby - zveř. seznamu.pdf

volební právo občanů jiných členských států EU.pdf

harmonogram úkolů a lhůt.pdf

volby - rozhodnutí prezidenta.pdf

   

                             Volba prezidenta České republiky

(12. a 13.1.2017; případné II. kolo 26. - 27.1.2017)

Volbu prezidenta České republiky vyhlásil předseda Senátu Parlamentu České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 275/2017 Sb., v částce 96, která byla rozeslána dne 28. srpna 2017.

Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná rovněž ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let.

Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta republiky obdrží volič přímo ve volební místnosti.

kandidáti do II. kola.docx

dny konání voleb 2.kolo.doc

dny konání voleb 1.kolo.doc

 Zasedání OVK - volby 2018.doc

stanovení počtu a sídla VO a zapisovatel.docx

 volby - OVK.doc

Harmonogram_ukolu_a_lhut_pro_volbu_prezidenta_CR_-_12_a_13-01-2018.pdf

Rozhodnuti_predsedy_Senatu_PCR_c_275-2017_Sb.pdf

 

 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017

( 20. - 21.10.2017 )

 

počet členů, volební okrsek, zapisovatelka.pdf

 

harmonogram_ukolu_a_lhut_2017.pdf

Rozhodnuti_prezidenta_republiky_2017.pdf

 

 

 

Volby do zastupitelstev krajů 2016

Volby - doba a místo konání.pdf

Volby do zast. krajů.pdf 

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů (pdf, 29,1 kB)

 Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do zastupitelstev krajů

 

 

 

 

 

Volby do zastupitelstev obcí  a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR

10. a 11. října 2014

 Volby do Senátu Parlamentu ČR II. kolo volby.pdf

oznámení o době a konání voleb.pdf

volby - upozornění.docx

volby - počet členů, vol. okrsek, zapisovat..pdf

volby do zast.obcí - počty.pdf.pdf