Aktuality


Důležité upozornění!!!!!

Ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen ,,GDPR‘‘) Vás žádáme o PÍSEMNÝ SOUHLAS se zpracováním osobních údajů. Souhlas lze vytisknout, doplnit a podepsaný doručit na Obecní úřad nebo osobně vyplnit na podatelně Obecního úřadu. V případě, že nám nebude Váš souhlas udělen, nebudeme Vám moci doručovat aktuality z Obecního úřadu.

Děkujeme za pochopení.

souhlas se zpracováním osobních údajů.pdfNové Sběrné místo na ulici Polní v Rebešovicích

Oznamujeme občanům, že od dnešního dne 15.05.2018 je na ulici Polní nové SBĚRNÉ MÍSTO, kde lze ukládat bioodpad, plasty, papír, sklo, kartony.

Žádáme občany, aby u kontejnerů udržovali pořádek a řádně třídili odpad!!!!!!!! Neodkládejte odpad vedle kontejnerů!!!!!!
Igelitové tašky a igelitové pytle do bioodpadu nepatří, bioodpad z igelitových pytlů  vysypte a  igelitové pytle vhoďte do žlutých kontejnerů, které jsou na plast. Do bioodpadu patří pouze ovoce, zelenina, plevel, tráva, listí, dřeviny do průměru 8 cm, ale bez igelitových pytlů!!! Prosíme nařezat nebo nalámat větve na menší kousky.
Do zelených kontejnerůkteré jsou označeny  oranžovými potisky patří pouze  krabice od džusů, mléka, vína a jiné kartony, žádný jiný odpad.

Do žlutých kontejnerů patří plast, PET lahve prosíme vhazovat sešlapané.

Do modrých kontejnerů, které jsou na papír, vhazujte krabice sešlapané. Tím ušetříte v kontejnerech spoustu místa pro další občany, kteří třídí odpad.

Pneumatiky i autoskla patří do sběrných dvorů!!!!!!!

Děkujeme za spolupráciUPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme cizince a občany, kteří mají hlášeny k pobytu cizince, že tito cizinci mají poplatkovou povinnost nahlásit se do patnácti dnů od vzniku pobytu na Obecním úřadě v Rebešovicích, jelikož  poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí   

   a) fyzická osoba,

  1. která má v obci trvalý pobyt,
  2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
  3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
  4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců

 

 

 

 Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání občanského průkazu a cestov. pasu

Více informací zde: Inf. leták.pdfNABÍDKA BEZPLATNÉHO PRÁVNÍHO PORADENSTVÍ pro osoby se zdravotním postižením a seniory

Více informací zde: nabidka_bezplatneho_pravniho_poradenstvi.pdfUpozornění - důležité

Pokud má občan evidovanou adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny, jsou mu od 01.01.2016 ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě má hlášen trvalý pobyt. Po uplynutí lhůty deseti dnů jsou splněny podmínky fikce doručení; desátým dnem se považuje písemnost za doručenou. I nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se tak vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti adresátem neznamená, že po adresátovi nikdo nic nemůže chtít, protože o tom nebyl srozuměn. Řízení pokračuje dál. Nepřevzetím pošty je možné promeškat např. lhůtu na odvolání a poškodit takovýmto chováním pouze vlastní osobu.Třídění odpadů

Žádáme občany, aby u kontejnerů udržovali pořádek a řádně třídili odpad!!!!!!!! Neodkládejte odpad vedle kontejnerů!!!!!!
Igelitové tašky a igelitové pytle do bioodpadu nepatří, bioodpad z igelitových pytlů  vysypte a  igelitové pytle vhoďte do žlutých kontejnerů, které jsou na plast. Do bioodpadu patří pouze ovoce, zelenina, plevel, tráva, listí, dřeviny do průměru 8 cm, ale bez igelitových pytlů!!! Prosíme nařezat nebo nalámat větve na menší kousky.
Do zelených kontejnerůkteré jsou označeny  oranžovými potisky patří pouze  krabice od džusů, mléka, vína a jiné kartony, žádný jiný odpad.

Do žlutých kontejnerů patří plast, PET lahve prosíme vhazovat sešlapané.

Do modrých kontejnerů, které jsou na papír, vhazujte krabice sešlapané. Tím ušetříte v kontejnerech spoustu místa pro další občany, kteří třídí odpad.

Pneumatiky i autoskla patří do sběrných dvorů!!!!!!!

Děkujeme za spolupráciUpozornění - uhynutí psa

Upozornění pro občany, kterým uhyne pes: držitel psa je povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala na Obecní úřad v Rebešovicích.

 Informace - BLACKOUT

Více informací naleznete zde: blackout.pdfVýzva pro jubilanty obce Rebešovice

 Dlouholetou tradicí v Rebešovicích je činnost Sboru pro občanské záležitosti, který připravuje každý měsíc pro své občany – jubilanty s trvalým pobytem na území obce osobní návštěvu v místě bydliště za účelem gratulace k životnímu jubileu (70, 75, 80 a dále každý rok), zveřejňování jubilea ve vitríně u obchodu, a také jednou ročně připravuje pozvání na slavnostní setkání dříve narozených spoluobčanů Rebešovic (od 60 let).

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, nemůžeme nadále bez Vašeho předchozího souhlasu uskutečňovat výše zmíněné návštěvy jubilantů, zveřejňovat jubilea ve vitríně u obchodu a také ani zvát na slavnostní setkání dříve narozených spoluobčanů Rebešovic.

Prosíme občany, kteří dovrší zmíněného jubilea a mají zájem o osobní návštěvu zástupce obce a člena sboru pro občanské záležitosti spojenou s gratulací, zveřejňování jubilea nebo o pozvání na slavnostní setkání dříve narozených spoluobčanů Rebešovic, aby vyplnili a potvrdili svým podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů. (Můžete souhlasit i jen s jednou možností).

Potřebný formulář je k dispozici na OÚ Rebešovice nebo si ho můžete stáhnout /zde/ formulář.docx a vytisknout , podepsaný prosím zašlete na uvedenou adresu nebo předejte osobně Vy nebo Vaši rodinní příslušníci na OÚ Rebešovice.

Děkujeme a přejeme Všem pevné zdraví.