Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Samospráva > DOTACE A FINANČNÍ VÝPOMOCI - POSKYTOVANÉ Z ROZPOČTU OBCE

POSKYTOVANÉ DOTACE A NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI

Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí se řídí zákonem č. 250/2000 sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle novely zákona č.24/2015 Sb. Poskytovatelem je územní samosprávný celek - obec.

Dotace a návratné finanční výpomoci jsou poskytovány individuálně na základě podané žádosti, která musí splňovat náležitosti dle §10 zákona č. 24/2015 Sb., nebo na účel určený poskytovatelem v programu (programově). Žádosti o dotace je možné podávat v aktuálním roce, a to po schválení termínů zastupitelstvem obce.

V roce 2023 prozatím nebyly schváleny žádné individuální dotace (nejspíše 2.čtvrtletí 2023).

ŽÁDOST o poskytnutí individualní dotace_2022 a dále.doc

(Informační systém evidence skutečných majitelů - Ministerstvo spravedlnosti České republiky (justice.cz))

https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik

Na dotaci a návratnou finanční výpomoc není právní nárok, nestanoví-li to zvláštní právní předpis. Dotace bude poskytnuta na základě schválení zastupitelstvem obce a uzavření veřejnoprávní smlouvy. Dotace jsou poskytovány ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce dotace a návratné finanční yýpomoci je povinen dle veřejnoprávní smlouvy provést a doručit vyúčtování dotace.

VYÚČTOVÁNÍ individuální dotace_2022 a dále.xls