Změna velikosti písma

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Rebešovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Rebešovice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:
TJ Sokol

Příspěvkové organizace zřizované obcí

 • Obecní knihovna
 • Mateřská škola

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Rebešovice
  Zámecká 12
  664 61 Rebešovice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Rebešovice
  Zámecká 12
  664 61 Rebešovice

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 547 230 376; 547 230 378
  mobilní telefon: 724 186 547

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  http://www.obecrebesovice.cz

 • 4.6 Adresa e-podatelny

  Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

  - vyplněním příslušného formuláře pro tyto účely Elektronická podatelna

  - zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny podatelna@obecrebesovice.cz

  - osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.

   

 • 4.7 Další elektronické adresy

  obec@obecrebesovice.cz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: KB 12124641/0100

6. IČ

00488089

7. DIČ

CZ00488089

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

Krizové řízení - ochrana obyvatelstva brozurka_blondynky_2015.pdf

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

18. Sociálně-právní ochrana dětí

        *  Sociálně-právní ochranu dětí, kterou stanoví zákon č.359/1999 Sb., o  sociálně právní ochraně dětí, vykonává starosta

SPOD informace.docx

SPOD -Informovanost.docx