Změna velikosti písma

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Samospráva > Volby

Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR 2020

II. kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 9. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 10. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Hlasovací lístky obdrží voliči přímo ve volební místnosti !

Do II. kola postoupili - Ing. arch. Jaroslav Klaška a MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D.

Informace o telefonních číslech k nahlášení volby do zvláštní přenosné volební schránky pro 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR

Přehled umístění volebních stanovišť v Jihomoravském kraji pro 2. kolo volby do Senátu

Žádáme voliče, aby při volbách dodržovali následující základní pokyny:

  • před vstupem do volební místnosti si nasadili roušku nebo obdobnou ochranu nosu a úst
  • využili připravené dezinfekční prostředky na ruce
  • dodržovali 2 m rozestupy
  • doporučujeme využít vlastní psací potřeby pro úpravu hlasovacího lístku
  • dodržovali pokyny okrskové volební komise

Buďte prosím ohleduplní ke členům okrskové volební komise a k ostatním voličům. Děkujeme!

Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek dne 2. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin v sobotu dne 3. října 2020 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 

(V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky se volby uskuteční v pátek dne 9. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 10. října 2020 od 8:00 hodin do 14:00 hodin).

Místem konání voleb je volební okrsek č. 1 v sále Zámečku, Zámecká č. 12, Rebešovice

Voličské průkazy: Od vyhlášení voleb (15.04.2020) může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz. Vydávat voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 17. září 2020.

Volič může požádat  o voličský průkaz osobně u obecního úřadu podle místa trvalého pobytu, nejpozději do středy 30. září 2020 do 16.00 hodin. V listinné podobě lze podat žádost opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schrány (datová schránka musí být fyzické osoby - voliče), a to nejpozději do 25. září 2020.

Voličský průkaz lze zaslat na uvedenou adresu (doporučeně do vlastních rukou výhradně adresáta), nebo může průkaz převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu.

Volba do přenosné hlasovací schránky: Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete zasílat na e-mail: obec@obecrebesovice.cz nebo na tel.: 547 230 376.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.

Hlasovací lístky budou dodány voliči nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.   

min. počet členů OVK.pdf

počet a sídlo vol. okrsku.pdf

zákon č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020 (PDF 759.17 kB)