Změna velikosti písma

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Samospráva > Volby

Volby do Evropského parlamentu 24.-25.5.2019

Volby do Evropského parlamentu na území české republiky se budou konat v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličské průkazy: Od vyhlášení voleb (17.01.2019) může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz. Vydávat voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 9. května 2019

Volič může požádat  o voličský průkaz osobně u obecního úřadu podle místa trvalého pobytu, nejpozději do středy 22. května 2019 do 16.00 hodin žádost. V listinné podobě lze podat žádost opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schrány (datová schránka musí být fyzické osoby - voliče), a to nejpozději do 17. května 2019 do 16.00 hodin.

Voličský průkaz lze zaslat na uvedenou adresu (doporučeně do vlastních rukou výhradně adresáta), nebo může průkaz převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu.

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

Volba do přenosné hlasovací schránky: Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete zasílat na e-mail: obec@obecrebesovice.cz nebo na tel.: 547 230 376.

Způsob hlasování: Po obdržení úřední obálky vstoupí volič s hlasovacím lístkem do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Volič může vložit maximálně jeden hlasovací lístek, na kterém může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit přednostní hlasy. K jiným úpravám se nepřihlíží.

informace pro občany české republiky o podmínkách hlasování ve volbách do evropského parlamentu na území česke republiky.aspx

informace pro občany české republiky žijící v zahraničí o podmínkách hlasováni ve volbách do evropského parlamentu.aspx

informace pro občany jiných členských státu eu o podmínkách hlasováni ve volbách do evropského parlamentu na uzemi české republiky.aspx

volby - min.počet, vol. okrsek, zapis..pdf

Informace pro delegující do okrskových volebních komisí.pdf

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019.pdf

 volby - oznámení.pdf

 Informace o volbách do EP 2019.docx

 svolání prvního zasedání OVK.pdf