POPLATKY - ROK 2018

 POPLATEK ZA SVOZ KOMUN. ODPADU

- 550 Kč/osobu/rok u osob,       

  1. která má v obci trvalý pobyt,
  2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
  3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
  4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

- 550 Kč/rok - fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 POPLATEK ZA PSA                                                 120 Kč

/ a za každého dalšího téhož držitele                       180 Kč/ 

      POPLATKY SE VYBÍRAJÍ OD 1. DUBNA 2018 DO 30. ČERVNA 2018.

 Je možné je uhradit v hotovosti na pokladně obecního úřadu a to v úředních hodinách

pondělí a středa 07.00 – 11.30 hod.

                         12.00 – 17.00 hod.

nebo platbou na účet: 12124641/0100.

 popl.odpady:variabilní symbol 1340+číslo domu

(např.č.p. 12 – 134012)+jména za koho se poplatek platí,

                                 

popl. pes:variabilní symbol 1341+ číslo domu (např. č.p. 12 – 134112) a jméno plátce.