Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Rebešovice
Rebešovice

Přihlášení k trvalému pobytu

Plná moc k ohlášení trvalého pobytu v zastoupení

plna-moc-k-ohlaseni-zmeny-udaje-mista-trvaleho-pobytu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 381,94 kB

Povinnosti občana v souvislosti se změnou trvalého pobytu

ZR - kam se všude přehlásit.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 140,73 kB

Souhlas oprávněné osoby s ohlášením změny trvalého pobytu

Souhlas s ohlášením změny místa trvalého pobytu pro oprávněnou osobu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 327,25 kB

ZMĚNA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU neboli PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉMU POBYTU

Základní informace

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na území České republiky, a to v objektu, který je určen k bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným, evidenčním, popřípadě orientačním.

Změnu místa trvalého pobytu občan ČR ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tzn.  přihlašuje-li se občan k trvalému pobytu v obci Rebešovice, učiní tak na ohlašovně Obecního úřadu Rebešovice, Zámecká 12, Rebešovice.

Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je automaticky místo trvalého pobytu jeho matky. Není-li matka občanem, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození místo trvalého pobytu otce.

Přihlášením k trvalému pobytu se automaticky ruší trvalý pobyt v obci, ve které byl občan dosud přihlášen.

Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k uvedenému objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

Není možné se přihlásit na úřední adresu sídla ohlašovny. Tuto adresu má jen ten občan, kterému byl údaj o místu trvalého pobytu ve správním řízení úředně zrušen, nebo který se po ukončení pobytu v cizině nebo po udělení občanství České republiky nemá možnost přihlásit k jinému trvalému pobytu do konkrétního objektu a požaduje vyřízení OP s uvedením trvalého pobytu na území České republiky.

Občané cizí státní příslušnosti se přihlašují k pobytu dle zvláštních právních předpisů u cizinecké policie.

Co musíte předložit

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

 • vyplnit a podepsat "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který je k dispozici na každé ohlašovně (je možné používat pouze originální tiskopis)
 • prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou, tedy cestovním pasem nebo řidičským průkazem, které jsou platné, popřípadě občanským průkazem s potvrzením o změně trvalého pobytu, u něhož byla oddělena jeho vyznačená část v důsledku předchozí změny trvalého pobytu, který je platný,
 • doložit doklad opravňující užívání bytu nebo domu (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny (vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí).

POZOR! V případě ztráty občanského průkazu, není-li občan držitelem cestovního dokladu, řidičského průkazu nebo jiného dokladu s fotografií, nelze změnu trvalého pobytu umožnit. Občan si musí nejprve vyřídit nový občanský průkaz.

Postup při přihlášení k trvalému pobytu

 1. Občan osobně navštíví ohlašovnu, vyplní a podepíše přihlašovací lístek k trvalému pobytu a předloží potřebné doklady.
 2. Na předloženém občanském průkazu bude občanovi oddělena vyznačená část „A“ (rožek) občanského průkazu. Současně je občanovi vydáno Potvrzení o změně místa trvalého pobytu, které občan dále předkládá společně s občanským průkazem.  
 3. S občanským průkazem a Potvrzením o změně místa trvalého pobytu se občan dostaví do 15 dnů na MěÚ Šlapanice v Brně, ul. Opuštěná 9/2 a zažádá si zde o nový občanský průkaz, příp. si může požádat o nový občanský průkaz na kterémkoliv pověřeném obecním úřadu. Skončení platnosti OP nastane ve lhůtě do 45 dnů, ode dne, kdy nastala předmětná skutečnost (ohlášení změny místa trvalého bydliště).

Kdo také může hlásit změnu trvalého pobytu

Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu jeho zákonný zástupce, nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu.

Za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není k tomu úkonu způsobilý, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho opatrovník.

Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Ohlášení změny údaje místa trvalého pobytu je správním řízením, kde po splnění zákonných podmínek, po předložení všech potřebných dokladů a po uhrazení správního poplatku, ohlašovna ihned změnu zaeviduje. Rozhodnutí se nevydává, protože se žádosti vyhovuje v plném rozsahu.

Při narození dítěte není potřeba hlásit ohlašovně trvalý pobyt, ten je automaticky v místě trvalého pobytu matky. Je-li matka cizinka, má dítě trvalý pobyt na adrese otce, pokud nelze pobyt otce zjistit, má dítě trvalý pobyt v sídle ohlašovny, v jejímž územním obvodu se narodilo. Rodiče pak mohou dítě přihlásit na trvalý pobyt matky nebo otce s doklady potřebnými ke změně trvalého pobytu.

Při úmrtí občana nemusí pozůstalí odhlašovat trvalý pobyt na ohlašovně. Ten je automaticky ukončen na základě zápisu matriční události do agendového informačního systému evidence obyvatel matričním úřadem v místě úmrtí.

Plná moc k zastoupení při ohlášení změny trvalého pobytu
souhlas s ohlášením změny místa trvalého pobytu oprávněné osoby jsou k dispozici ke stažení, můžete je vyplnit, ale je na nich nutné úřední ověření podpisu.

Ohlašovna je pak dále povinna ve lhůtě 15 dnů od zaevidování změny oznámit vlastníkovi objektu změnu v počtu přihlášených osob s uvedením jména, příjmení a data narození oprávněné osoby (nájemce nebo vlastníka, ne přihlašovaného, pokud není oprávněnou osobou).

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Občan ČR zaplatí správní poplatek ve výši Kč 50 Kč za osobu, děti do věku 15 let jsou od tohoto poplatku osvobozeny.

Přestupky

Podle zákona o evidenci obyvatel se přestupku dopustí ten, kdo:

 • příslušnému správnímu orgánu ve lhůtě jím stanovené nepředloží požadované doklady pro ověření správnosti a úplnosti údajů vedených v informačním systému,
 • správnímu úřadu předloží tyto doklady neoprávněně pozměněné nebo padělané,
 • správnímu úřadu ohlásí nepravdivé údaje k jejich zaevidování do informačního systému,
 • neoprávněně nakládá s rodným číslem jiné fyzické osoby
 • přestupku se také dopustí ten občan, který v zákonné lhůtě po změně údaje místa trvalého pobytu nepožádá o nový občanský průkaz 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Při předložení všech předepsaných dokladů neprodleně, v ostatních případech 30 dní dle správního řádu.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí o nezaevidování místa trvalého pobytu jako řádný opravný prostředek a mimořádné opravné prostředky dle správního řádu
Právní předpisy a související právní předpisy dle kterých se postupuje
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Kontaktní osoba

Petra Nechvátalová, tel. 547 230 376
úřední dny: pondělí, středa 7.30 - 17.00 hodin (11.30 – 12.00 polední přestávka), dále dle telefonické domluvy
 

Služby

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
1
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Svátek

Svátek má Kristýna

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Mohlo by Vás zajímat

Rebešovice